Dividendele si problemele practice ridicate de acestea (II)

Acasa > Forum > Stiri / Noutati > Dividendele si problemele practice ridicate de a...
 1.  Postat de contabilitate octombrie 2006


  Nivelul dividendelor este stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor, care aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si constata existenta sumelor ce urmeaza a fi distribuite. Profitul net realizat de societate se împarte astfel: o parte se repartizeaza actionarilor sub forma de dividende, iar alta parte este prelevata la dispozitia societatii pentru constituirea anumitor fonduri.
  Pentru societatile cu capital integral privat, legea nu prevede niciun fel de restrictii cu privire la modul de repartizare a profitului contabil net; ca urmare, acesta poate fi distribuit în totalitate pentru dividende. În cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului este prevazuta de OG nr. 64/2001.
  Conditia esentiala pentru a se putea împarti dividendele este existenta profitului, stabilita la sfârsitul exercitiului financiar, prin întocmirea situatiei financiare anuale. Daca nu exista profit, nu pot fi distribuite dividende actionarilor, în caz contrar dividendele fiind fictive. Potrivit art. 73 din Legea nr. 31/1990, administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru existenta reala a dividendelor platite.
  Dividendele se distribuie din profitul net realizat de societatea comerciala. Profitul net este determinat prin deducerea din profitul brut a cheltuielilor utile ale societatii (de exemplu, beneficiile cuvenite administratorilor, personalului societatii etc.), a cotei destinate fondului de rezerva si a impozitului pe profit.


  Abuzuri ale actionarilor majoritari

  Un aspect îngrijorator, mai ales în cazul societatilor listate la Bursa (societati deschise), se refera la comportamentul abuziv al actionarilor majoritari fata de cei minoritari în ceea ce priveste politica de distribuire a dividendelor. Atunci când Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste sa nu se distribuie în totalitate profitul net, o parte a actionariatului este privata de dreptul sau de a realiza un venit imediat în schimbul sperantei realizarii unui venit viitor.
  Vreme îndelungata, dat fiind faptul ca legislatia oferea o slaba protectie actionarilor minoritari în raport cu deciziile actionarilor majoritari, în numeroase situatii, acestia din urma au ales nedistribuirea dividendelor catre actionari si reinvestirea profitului net în proiecte lipsite de profitabilitate pentru firma, însa care le aduceau importante beneficii personale. Profiturile nedistribuite actionarilor si neinvestite în proiecte profitabile pentru companie pot conduce la fraude, înselaciuni sau la pierderi, cu prejudicie-rea intereselor actionarilor minoritari.
  Un aspect îmbucurator îl constituie faptul ca, în ultimul timp, legiuitorul român manifesta un tot mai mare interes pentru reglementarea unor mijloace de protectie a intereselor actionarilor minoritari. De la reglementarea acestor mijloace si pâna la aplicarea lor în practica însa este cale lunga. Atât timp cât managerii companiilor cotate ignora interesele actionarilor minoritari, iar acestia din urma nu-si exercita drepturile prevazute de lege, nu putem vorbi despre o functionare reala a normelor de protectie a actionarilor minoritari.
  Decizia de distribuire a dividendelor trebuie luata avându-se în vedere asigurarea unui optim între partea din profitul net distribuita sub forma de dividende si partea ramasa pentru autofinantare (sursa cea mai ieftina de capital) care asigura cresterea viitoare a firmei, îmbunatatind structura financiara a acesteia.


  Criteriul de distribuire

  O problema referitoare la dividende care a primit în cele din urma o solutionare legislativa se refera la criteriul de distribuire a acestora. Conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, dividendele se platesc actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel. Legea distinge între capitalul social subscris, la care asociatii s-au obligat, si capitalul varsat, care reprezinta valoarea totala a aporturilor efectuate si care au intrat în patrimoniul societatii comerciale.
  Forma actuala a Legii nr. 31/1990 permite expres actionarilor sa stabileasca în actul constitutiv modalitatea de împartire a dividendelor între actionari. În forma initiala a textului legal, aceasta permisiune expresa lipsea, ceea ce a generat o serie de discutii contradictorii referitoare la posibilitatea actionarilor de a deroga de la regula generala a platii proportionale cu cota de participare la capitalul social.
  Aceasta posibilitate a actionarilor se traduce prin faptul ca acestia pot conveni pentru o împartire inegala a profitului, astfel încât unii dintre actionari sa se bucure de o participare la profit mai mare în raport cu contributia lor la capitalul social al societatii, iar altii sa aiba o participare mai mica raportat la investitia initiala.
  Posibilitatea actionarilor de a decide în aceasta privinta nu este însa discretionara, ci este limitata de prevederile Codului Civil (art. 1513), conform caruia contractele prin care un actionar îsi stipuleaza totalitatea câstigurilor este nul si, de asemenea, este nula conventia prin care unul sau mai multi actionari sunt scutiti a participa la pierdere. Aceste clauze sunt denumite în mod curent clauze „leonine”.
  În practica, clauzele leonine nu se întâlnesc în aceasta formulare, ele fiind deghizate în formule mai discrete. Ingeniozitatea actionarilor în aceasta privinta s-a dovedit prolifica. Un exemplu de astfel de clauza este cea prin care se asigura unui actionar un minim de profit, ceea ce echivaleaza cu scutirea sa indirecta de a participa la pierderi.
  Sanctiunea convenirii unor astfel de clauze între actionari este nulitatea absoluta a acestora, ceea ce rezulta în ignorarea lor, astfel încât dividendele trebuie distribuite proportional cu cota de participare la capitalul social.


  Ridicarea de avansuri din dividende

  Pâna la aparitia OUG 32/1997, care a modificat si completat Legea nr. 31/1990, în practica societatilor comerciale existau mai multe modalitati de a apela la avansul din dividende: încasarea avansului cu plata impozitului de 10% la sfârsitul anului, în functie de rezultatele bilantului anual; încasarea avansului cu plata impozitului de 10% la momentul încasarii, urmând ca regularizarea sa se faca la finele anului, pe baza bilantului contabil.
  Justificarea acestei practici se baza pe ideea ca, daca în contractul de societate se stipula ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare, acestia puteau ridica astfel de sume cu titlu de avans din dividende.
  Controversele în aceasta privinta au fost generate de art. 272 pct. 5 (fostul art. 266 pct. 5) din Legea nr. 31/ 1990, conform caruia se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care încaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din aceasta.
  În practica, se considera ca distribuirea de dividende în avans nu este reglementata expres de lege, dar nici nu este interzisa, putându-se realiza pe baza unui bilant contabil special, întocmit în cursul anului si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, solutie considerata însa si atunci la limita legii.
  În urma mentionarii exprese în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 31/1990 a platii dividendelor din profitul determinat pe baza situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat, a devenit clar ca încasarea de dividende se poate face numai dupa încheierea exercitiului financiar si aprobarea situatiei financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor (de regula, în primele patru luni ale anului urmator celui pentru care se platesc dividendele), numai atunci putându-se determina existenta profitului, respectiv înregistrarea de pierderi.
  Consider ca solutia legiuitorului, de a obliga un proprietar sa astepte 12 luni pentru a-si încasa drepturi banesti sub forma de dividende, nu este morala si nici logica din punct de vedere economic, tinând cont de faptul ca acesta plateste trimestrial impozitul pe profit. Practic, dividendele se tin în conturi bancare si se devalorizeaza, în timp ce ele reprezinta venitul actionarului. Nu exista nicio logica pentru care se interzice accesul actionarului la dividende daca firma nu este în pericol de faliment.
  Mecanismul de încasare de avansuri din dividende ar fi relativ simplu: la încasarea avansului din dividende se plateste impozitul pe dividende; dividendele cuvenite fiecarui actionar, la sfârsitul anului, se reduc cu suma avansurilor ridicate în cursul anului; la sfârsitul exercitiului financiar, impozitul platit pentru avansuri se deduce din impozitul datorat pentru dividendele pe întregul an.
  Pâna la modificarea prevederilor legale însa, trebuie retinut ca, în timpul anului, nu se pot plati avansuri din dividende, în nicio conditie si sub nicio forma, sanctiunea fiind închisoarea de la 1 la 3 ani.


  Probleme privind impozitarea

  Pentru ratiuni de impozitare, Codul Fiscal defineste notiunea de dividend ca fiind o distribuire în bani sau în natura, efectuata de societatea comerciala unui actionar, drept consecinta a detinerii de actiuni la respectiva societate comerciala, cu unele exceptii reglementate expres (ex,: o distribuire efectuata în legatura cu lichidarea unei persoane juridice). Din punctul de vedere al Codului Fiscal, daca suma platita de o societate comerciala pentru bunurile sau serviciile furnizate catre un actionar depaseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii sau este efectuata în scopul personal al acestuia, atunci diferenta sau, dupa caz, întreaga suma se trateaza drept dividend.
  Impozitul pe dividende se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se plateste dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost platite pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pâna la data de 31 decembrie a anului respectiv.
  Dividendele sunt supuse impozitarii prin retinere la sursa. Aceasta înseamna ca impozitul este datorat de actionarul caruia i se platesc dividendele, însa calcularea, retinerea si plata acestuia se fac de catre societatea comerciala care plateste dividendele acestui actionar.
  Conform art. 6 din Legea nr. 241/ 2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda retinerea si nevarsarea, cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa (inclusiv impozitul pe dividende).
  Dividendele nete distribuite catre un actionar societate comerciala nu mai intra în veniturile supuse impozitarii la aceasta din urma, fiind deci venituri neimpozabile; aceasta ca urmare a faptului ca aceste venituri au trecut deja printr-un sistem complet de impozitare (pe profit, pe dividende).
  Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, dividendele platite de o societate comerciala româna unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% (10% incepand cu anul 2009) din actiuni la societatea româna, pe o perioada neîntrerupta anterioara platii dividendelor de cel putin 2 ani.

  Sursa : Saptamana financiara

 2. Calavri in urma cu 11 ani 10 luni

  vreau o explicatie in legatura cu regularizarea TVA-ului....

 3. nicoleta in urma cu 11 ani 3 luni

  cum se inregistreaza in contabilitate o factura de discount?
  multumesc

 4. larisa in urma cu 10 ani 8 luni

  atentie

 5. macaveiclaudiu in urma cu 10 ani 7 luni

  sunt actionar la nuclearo electrica cernavoda am luat legatura cu domnul buriac administratorul societatii pt ami comunica daca am de ridicat dividende .acesta mia spus ca am de ridicat pe anul 2004 iam cerut tejefonic sami trimita suma de bani ce imi revine prin mandat postal acesta mia spus ca a dat dispozitii ca aceasta suma sami fie virata dar au trecut 2 luni si nu sa intimplat nimic contactat ttelefonic acesta ma tot poarta cu vorba ca o sa primesc mandatul postal
  va rog sami spuneti ce trebuie sa fac si la ce institutii trebuie sa ma adresez pt ca eu cred ca acest administrator evita voita sami trimita drepturile ce imi revin

 6. iulianionescu in urma cu 10 ani 7 luni

  Sunt actionar cu 12% la un SA.Actionarul majoritar a angajat credite bancare pentru un SRL,unde este unic administrator,pe care le-a girat cu imobile apartinand SA-ului,a achizitionat in leasing automobile pe SA , cu care transporta muncitorii angajati la SRL-ul sau si utilizeaza banii din SA pentru achizitii de materiale pe care le utilizeaza in productie la SRL.Nu sunt si nu vor fi dividende.
  UNDE TREBUIE SA MA ADRESEZ PENTRU STOPAREA ACESTOR ACTE?
  Multumesc.

 7. buriceasilvia in urma cu 10 ani 5 luni

  soacra mea s- pensionat in august 2007 iar pt anul 2007 nu a primit dividende(desi acestea s-au acordat) pe motiv ca :s-a hotarat in Cons de Administratie ca nu se dau dividende celor care au iesit la pensie , ci numai persoanelor active(care lucreaza in continuare).E posibil?

 8. STELA in urma cu 10 ani 4 luni

  DACA SOCIETATEA SOPREX A VANDUT UN SPATIU CU TERENUL AFERENT ,CU 26.000.000 EURO DIN ACEASTA VALOARE NU TREBUIE SA SE IMPARTA DIVIDENDE TUTUROR ACTIONARILOR?SI TOTODATA NU INSEAMNA CA A CRESCUT SI VALOAREA ACTIUNILOR?

 9. mihaela-ionita in urma cu 9 ani 10 luni

  Va rog sa-mi spuneti cui trebuie sa ma adresez pentru a ridica dividendele pe anul 2007 intrucat societatea imi promite de la o saptamana la alta iar in 26.08.08 am facut o sesizare scrisa catre conducerea societatii pentru a-mi raspunde cand sunt programata si nici un raspuns.
  Multumesc

 10. alexandru in urma cu 9 ani 9 luni

  pt anul fiscal 2006, dividendele sunt supuse impozitarii prin retinere la sursa cu o cota de?

 11. Simona in urma cu 9 ani 8 luni

  Am profit pentru anul 2007, nu am constituit si nu am platit impozit pe dividende pana acum deoarece am ramas fara fonduri in anul 2008, deci si daca le constituiam nu aveam din ce sa le platesc, ce trebuie sa fac in anul 2008, pot sa le constitui in anul 2009?Nu gasesc nimic unde sa scrie ce obligatii am daca nu le constitui in anul curent, le pot pierde?
  Multumesc.

 12. flori in urma cu 9 ani 7 luni

  am dividende pe 2007 pt care trebuia sa plates impozit pana la 31 dec 2008.asociatul poate ridica dividende 2007 in dec 2008 si sa plateasca in ian 2009?tot impozitul pe dividente 2007 trebuia declarat in dec 2008 sau noi 2008/

 13. bobaruromeo in urma cu 9 ani 5 luni

  daca tata are actiuni la soprex-imi dar nu mai lucreaza acolo din anul 2000 dar nu si-a ridicat dividentele de atunci.mai poate sa le ridice?

 14. TUGUILUIZA in urma cu 9 ani 3 luni

  impozitul pe dividente datorat in valoare de 1000 si plata acestuia cum se inregistreaza in contabilitate

 15. ACTIONARIsoprex in urma cu 9 ani 2 luni

  Consiliul de administratie al SC Soprex IMI SA a hotarat ca profiul obtinut sa fie distribuit sub forma de prime numai actionarilor salariati. Aceste prime au fost proportionale cu numarul de actiuni detinute. Dezavantajati au fost atat actionarii nesalariati cat si salariatii-neactionari care nu au primit nimic. A procedat legal Consiliul de Administratie? Cum trebuie sa procedeze un actionar nesalariat care a fost pagubit? Multumim

 16. ACTIONARIsoprex in urma cu 9 ani 2 luni

  Consiliul de administratie al SC Soprex IMI SA a hotarat ca profiul obtinut sa fie distribuit sub forma de prime numai actionarilor salariati. Aceste prime au fost proportionale cu numarul de actiuni detinute. Dezavantajati au fost atat actionarii nesalariati cat si salariatii-neactionari care nu au primit nimic. A procedat legal Consiliul de Administratie? Cum trebuie sa procedeze un actionar nesalariat care a fost pagubit? Multumim

 17. ACTIONARI-SOPREX in urma cu 8 ani 8 luni

  Consiliul de Administratie al SC Soprex IMI SA-
  Bucuresti convoaca toti actionarii vineri 20 Nov 2009- ora 7.00-in sala de sedinte din Bulevardul Natiunile Unite si luni 23.11.09-ora 13.00 la Casa de cultura a Studentilor din Calea Plevnei-pentru rediscutarea contractului cu ARBORE INTERNATIONAL. Dupa un an amanare a distribuirii dividendelor rezultate din vanzarea unor imobile, domnii din conducerea Societatii cer aprobare adunarii generala pentru o noua amanare.Cei interesati sunt rugati sa participe.

 18. ACTIONARI-SOPREX in urma cu 8 ani 8 luni

  urmaresc de mult daca s-a postat un anunt cu sedinta acctionarilor SOPREX.Dupa cum vad acest anunt a aparut exact in ziua in care era sedinta dupa care a urmat weekend-ul.Acest lucru ar trebui sa il faca SOPREX-ul cu mai multe zile inainte ca sa poata participa si cei mai mici acctionari nu numai cei din conducere .Ar trebui sa se gandeasca,ca nu puteau deveni asa de mari fara ajutorul celor mici care au fost destui  la vremea respectiva si fara contributia lor nu puteau obtine aceasta privatizare.Aceasta privatizare a fost stilul de inbogatire al celor care s-au folosit de noi.
  Daca tranzactia s-a facut in 2007 cu finalizare in 2009 de ce nu s-au dat dividendele si pentru anul 2007 cand sa platit prima transa,iar acum vin si spun ca se dau dividendele la cursul euro de atunci din 2007.Pai daca este asa trebuia sa le dea atunci in 2008 nu acum aproape de 2010.Mai trebuia sa faca la ei ceva pui si apoi sa ne dea si noua ce vor vrea ei.Din cei 100 euro de dividende/actiune de ce se imparte doar asa cum vor ei?La inceput s-a zis ca se vor da 51&#xin; 2009 si 49% IN 2010.
  Acum li s-a parut prea mult deodata (sa mai adune si ei putina dobanda)si ni se da pe jumatate iar mai apoi cu taraita pana in 2014 mai bine zis "la pastele cailor"
  Chiar nu ne poate spune cineva cum putem sa le venim de hac acestor nereguli si acestor inbogatiti pe spatele celor care au facut eforturi financiare mari ca sa poata cumpara aceste actiuni.Ei cei mari au putut cumpara actiuni cu carnetele de actiuni ale intregii familii si chiar mai multe ,pe cand noi astia mici nu am putut decat cu bani luati din imprumuturi ,CAR-uri s.a.Nici de vandut aceste actiuni nu le putem vinde la cat dorim noi deoarece au avut grija ca sa prevada in contract ca acestea nu se pot vinde decat tot lor si la cat vor ei sa ofere.In sfarsit nu mai pot zice nimic ca mi-e scarba

 19. nitaeugen in urma cu 8 ani 3 luni

  cum as putea afla unde am actiuni conform legi 31/1990, pentru ca nu le-am ridicat nici pina acum

 20. AdinaPop in urma cu 8 ani 3 luni

  Buna seara!

  Ma confrunt cu o problema referitoare la dividende. Va rog sa ma ajutati daca se poate.

  Am actiuni(eu, mama, tata) la o societate si nua am ridicat dividende de foarte mult timp, adica din anul 2003. Directorul firmei mi-a spus ca mi/a trimis banii pentru anul 2003,2004 si 2005 printr-un vecin in urma cu 2/3 ani si ca eu i-as fi spus vecinului sa i lase la o alta vecina. Eu personal nu imi amintesc de asa ceve.Tot directorul imi spune ca documentul pe care ar fi trebuit sa apara semnatura mea nu a mai ajuns la mine, ori eu nici nu am semnat nimic. De asemenea m-a invitat sa/mi ridic banii pt 2006,2007 si 2008 spunandu mi ca pe 2009 nu a fost profit deci nu sant dividende. Si a insistat sa merg sa ridic banii de la caserie, aceasta dupa ce m am prezentat eu la sediul firmei in urma cu doua zile. I am cerut adeverinte din care sa rezulte sumele pe care ar fi trebuit sa le primesc in fiecare an. I am zis ca eu am sa semnez doar pentru mine pt ca nu doresc sa fiu acuzata de fals in inscrisuri si mi a zis ca doar cum am semnat si altadata pentru parinti pot sa o fac si acum. Eu nu am fost de acord deoarece tatal meu a decedat in anul 2004. Spuneti mi este normal ca un manager sa-mi ceara sa-i semnez un document pentru care el sustine ca mi-a trimis banii in urma cu 3 ani.Va rog foarte mult sa ma sfatuiti cum ar trebui sa procedez. Mi e teama ca va semna cineva in continuare in locul nostru, eu si mama si noi vam fi acuzate de fals in inscrisuri. Pentru ca doar chiar el, directorul ma invitat sa merg sa semnez. Va multumesc foarte mult.Si cum as putea sa aflu daca firma a avut profit pentru 2009.
  Cu stima, Adina POP

 21. actionari-soprex in urma cu 8 ani 2 luni

  stie careva cand este sedinta actionarilor la SOPREX

 22. cecilia in urma cu 8 ani

  sunt actionara la o societate comerciala din care am plecat in urma cu 10 ani si de atunci n-am mai fost chemata nici la AGA si nici n-am mai primit dividende pe motiv ca tot profitul s-a reinvestit. Se poate ca AGA sa voteze ca tot profitul sa fie reinvestit sau exista o prevedere legala prin care pot fi obligati ca o parte din profit sa fie repartizata ca dividente?

 23. chipita in urma cu 7 ani 11 luni

  Daca detin actiuni la companii listate la bursa americana ,cum pot intraa in posessia dividendelor?Va multumesc.

 24. sofianuilie in urma cu 7 ani 5 luni

  Urmare a prelucrarii marmorei si pietrei,sc.Marmosim sa Simeria a obtinut in fiecare an profit.Realizarile au fost remarcate si de catre Adriean Videanu,ministru in acea vreme si membru al guvrnului.Cu toate acestea societatea nu a acordat niciodata dividende sub motivatia ca acestea au fost reinvestite ori inregistrate la ,alte cheltuieli,.  In speranta primirii unor dividende,promise de administratie,unii dintre actionari au decedat. In calitate de actionar minoritar ce as putea face, astfel incat actionariatul majoritar al acestei societati sa se aplece cu mai multa atentie si respect fata de minoritari.As mentiona afirmatiile d/lui Videanu precum ca societatea la care familia sa e implicata,ocupa una din primele 10 firme de top mondial!!!  Ma intreb atunci de ce atata batjocora indreptata asupra celor neajutorati? Multumesc anticipat celor care pot sa/mi dea un sfat. Cu respect

 25. iliesofianu in urma cu 7 ani 5 luni

  Rog pe cineva sa/mi explice cum ar trebui sa fac pentru a/mi recupera dividendele de la o societate care refuza repartizarea lor intrucat aceste dividende nu le/am ridicat intermen de 3 ani. Va multumesc

 26. macovei in urma cu 7 ani 5 luni

  are si un mos de al meu niste actiuni aici la marmosim simeria de vreo 13-15 ani nu mai stim exact... cum fac sa dau de ele????????? pm email.vreau sa le vand cine e interesat.

 27. ganeafirel in urma cu 7 ani 5 luni

  cozminca tinel a depus o actiune la societetea marmosim sa simeria.vrem sa stim ce putem fc sa in tram in posesia primiri acestei valori a actiuni

 28. botusofia in urma cu 7 ani 2 luni

  care este peroada minima si maxima ,de a primi dividende de la o societate unde am actiuni?

 29. Andrei-Ilie in urma cu 7 ani 1 luna

  Cum pot afla daca mai sunt actionar la sc SOPREX IMI SA?

 30. actionari in urma cu 7 ani 1 luna

  Daca ai avut cumparate actiuni la Soprex IMI SA si nu le-ai vandut inseamna ca esti actionar.

 31. PaladescuVirgil in urma cu 7 ani 1 luna

  Am mostenit doua certificate de actionar la Romfelt (tesaturi pisla) str Ziduri intre vii Buc.
  Am ridicat dividende in 1996 si 1997 .Am scris la firma care mi-a raspuns ca nu sint actionar la ei si sa mai caut.Depozitarul central la care m-am adresat mi-a comunicat ca firma s-a retras de la bursa din 2006 si sa ma adresez direct la ei. Am sunat din nou la firma si am vorbit cu actionarul principal care mi-a spus ca el a cumparat firma in 2006 si nu mai are treaba cu mine, inchizindu-mi telefonul. Culmea este ca persoana de la care am incasat dividendele este administrator la aceasta firma care are acelasi profil. Cum procedez totusi?