Ordonanta nr. 61 din 30 august 2001

Acasa > Forum > Legislatie > Ordonanta nr. 61 din 30 august 2001
 1.  Postat de contabilitate septembrie 2006

  Ordonanta nr. 61 din 30 august 2001
  pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 31 august 2001


  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

  Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

  Art. I. - Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente."
  2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori.
  (2) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale."
  3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala.
  (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.
  (3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o moneda stabila."
  4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme contabile si emite reglementarile în domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.
  (2) Reglementarile contabile pentru institutiile de credit, unitatile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitatile care opereaza pe piata de capital se elaboreaza de Banca Nationala a României, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si se aproba de Ministerul Finantelor Publice.
  (3) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil."
  5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla si sa întocmeasca situatii financiare anuale.
  (2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea în partida simpla, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice."
  6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Orice operatiune economica efectuata se consemneaza într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  (2) documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dupa caz."
  7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decât cele prin achizitie sau productie, dupa caz."
  8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale, în cazul fuziunii sau încetarii activitatii, precum si în alte situatii prevazute de lege.
  (2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite."
  9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.
  (2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
  (3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaste în contabilitate potrivit reglementarilor contabile elaborate în acest sens."
  10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
  (2) Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.
  (3) Societatile comerciale care detin participatii în capitalul altor societati comerciale, denumite în continuare societati comerciale de grup, vor întocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate în conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop."
  11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
  "Organizarea si conducerea contabilitatii"
  12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
  (2) Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund împreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, în conditiile legii.
  (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care raspund potrivit legii.
  (4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata în compartimente distincte si care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii în domeniul contabilitatii încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, în functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
  (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot încheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si întocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie."
  13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 12. - Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise."
  14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
  (2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, în conditiile stabilite de reglementarile legale."
  15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
  (2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
  (3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare."
  16. Articolul 17 se abroga.
  17. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Contabilitatea institutiilor publice finantate din credite bugetare, fonduri speciale si venituri extrabugetare asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.
  (2) Pentru finantarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate, institutiile publice au obligatia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop."
  18. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la începutul anului.
  (2) Rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste la închiderea acestuia.
  (3) Repartizarea profitului se înregistreaza în contabilitate pe destinatiile prevazute de lege.
  (4) Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si hotarârii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.
  (5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate."
  19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 20. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare."
  20. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizeaza în stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta în mod ordonat si astfel completate încât sa permita, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate."
  21. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22. - Pentru verificarea înregistrarii corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se întocmeste balanta de verificare."
  22. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23. - Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum si pastrarea acestora pe suporturi tehnice."
  23. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare întocmite în asemenea situatii."
  24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 25. - Registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitatea financiara se pastreaza în arhiva persoanelor prevazute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului în cursul caruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani."
  25. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 26. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise în acest scop."
  26. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins: "Situatii financiare anuale"
  27. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii acestora, în conditiile legii.
  (2) Pentru regiile autonome, societatile comerciale si societatile/companiile nationale în care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili întocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decât anual, în cadrul exercitiului financiar.
  (3) Pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.
  (4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor armonizate prevazute la alin. (3) întocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.
  (5) Situatiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevazute la art. 1, cu exceptia celor mentionate la alin. (3) si (4), se compun din bilant si cont de profit si pierdere.
  (6) Societatile comerciale încadrate prin reglementari speciale în categoria microîntreprinderilor aplica reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Situatiile financiare anuale pentru microîntrepririderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere.
  (7) Situatiile financiare anuale sunt însotite de raportul administratorilor.
  (8) Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, care se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe.
  (9) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate când acesta începe la data înfiintarii, respectiv a înmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art. 1.
  (10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba ca exercitiul financiar sa înceapa si sa se încheie si la alte date decât cele prevazute la alin. (9).
  (11) Întocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
  (12) Eventualele erori constatate în contabilitate, dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care acestea se constata, potrivit reglementarilor contabile date în aplicarea legii."
  28. Articolul 28 se abroga.
  29. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevazute la art. 27 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
  (2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii persoanelor prevazute la art. 27 alin. (3).
  (3) Persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (3) au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare aplicarii reglementarilor armonizate, în conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2), dupa caz.
  (4) Persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (4), (5) si (6) nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale."
  30. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Situatiile financiare anuale, dupa aprobare, se publica în conditiile prevazute de reglementarile legale.
  (2) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.
  (3) În caz de încetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie."
  31. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:
  a) persoanele prevazute la art. 27 alin. (3), în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;
  b) persoanele prevazute la art. 27 alin. (4), în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar;
  c) persoanele prevazute la art. 27 alin. (5) si (6), în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar;
  d) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie în acest sens în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.
  (2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
  (3) Ministerele celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiara trimestriala si anuala, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta."
  32. Articolul 32 se abroga.
  33. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins: "Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice"
  34. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura înregistrarea operatiunilor de încasari si plati în conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
  (2) ÃŽn contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot angaja si efectua plati.
  (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare în conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si în limita disponibilitatilor aflate în conturi.
  (4) În contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.
  (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza în cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale si locale.
  (6) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.
  (7) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritatile publice, precum si institutiile publice cu personalitate juridica din subordinea acestora, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat."
  35. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizeaza si se conduce la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pâna la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
  (2) Unitatile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locala, care au personalitate juridica si ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor încasate, a cheltuielilor efectuate si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat."
  36. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 35. - (1) Contabilitatea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se organizeaza si se conduce în cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al unitatilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigura înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de plata pâna la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului executiei bugetului asigurarilor sociale de stat prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
  (2) Institutiile publice cu personalitate juridica, finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, precum si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat."
  37. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Ministerul Finantelor publice întocmeste anual bilantul institutiilor publice.
  (2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice îl constituie patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cuprinzând domeniul public si cel privat, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate în expresie baneasca, dupa metodologia stabilita de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.
  (3) Evidenta în unitati fizice sau valorice, dupa caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeaza de catre unitatile care administreaza, exploateaza si folosesc bunurile respective.
  (4) La încheierea exercitiului financiar, în contabilitatea trezoreriei statului se procedeaza la încheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
  a) încheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;
  b) încheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
  c) încheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
  (5) Ministerul Finantelor Publice întocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, în structura stabilita de acesta, care se aproba în conditiile legii."
  38. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 37. - Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice, se prezinta Guvernului o data cu contul general anual de executie a bugetului de stat."
  39. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 38. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
  1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie înregistrate în contabilitate;
  2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:
  a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
  b) întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
  c) efectuarea inventarierii;
  d) întocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;
  e) întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;
  f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;
  3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare."
  40. Alineatele (1)-(3) ale articolului 39 vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Contraventiile prevazute la art. 38 pct. 1 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
  (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) în functie de rata inflatiei.
  (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finantelor Publice."
  41. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 40. - Efectuarea cu stiinta de înregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a înregistrarilor în contabilitate, având drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta în bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii."
  42. Articolul 41 se abroga.
  43. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) În termen de sase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
  (2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1."
  44. Articolul 43 se abroga.
  45. Dupa articolul 46 se introduce articolul 461, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 461. - (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare si analiza în procesul de elaborare a normelor si reglementarilor din domeniul contabilitatii, se reorganizeaza Colegiul Consultativ al Contabilitatii, care functioneaza pe lânga Ministerul Finantelor Publice.
  (2) Modul de organizare, atributiile si sursele de finantare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, care se aproba prin hotarâre a Guvernului."
  46. La articolul 47, dupa penultima liniuta se introduc trei noi liniute, cu urmatorul cuprins:
  "- Hotarârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pâna la 15 aprilie 1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
  - Hotarârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil în baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
  - Hotarârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea în contabilitatea agentiilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;"
  Art. II. - În cuprinsul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, denumirea "Ministerul Finantelor" se înlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice".
  Art. III. - Dupa aprobarea de catre Parlamentul României a prezentei ordonante, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.


  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE


  Contrasemneaza:
  ---------------
  Ministrul finantelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul integrarii europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,
  Silvia Ciornei


  Bucuresti, 30 august 2001.
  Nr. 61.