ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003

Acasa > Forum > Legislatie > ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003
 1.  Postat de contabilitate octombrie 2006

  ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 2003
  pentru modificarea si completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca  EMITENT: GUVERNUL
  PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003

  In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

  ART. 1
  Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei si conditiile de eliberare a permiselor de munca."
  2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2. - In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
  a) strain - persoana care nu are cetatenie romana;
  b) permisul de munca - documentul oficial, eliberat in conditiile prezentei legi, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca in Romania;
  c) lucratorul stagiar - strainul incadrat in munca, a carui prezenta pe teritoriul Romaniei este strict determinata in timp si are drept scop imbunatatirea pregatirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;
  d) lucratorul sezonier - strainul incadrat in munca pe teritoriul Romanei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata;
  e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoarce in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu Romania, in care isi are domiciliul si al carui cetatean este."
  3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 2^1 - (1) Permisul de munca poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la incadrarea in munca si care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare in munca sau, dupa caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri.
  (2) Permisul de munca poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor in vigoare, fara a fi necesara obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare in munca, strainilor aflati in una dintre urmatoarele situatii:
  a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
  b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;
  c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unor contracte individuale de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
  d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor romani cu domiciliul in Romania."
  4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Permisul de munca se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale."
  5. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, permisele de munca pot fi eliberate sau prelungite si in alte conditii sau situatii decat cele prevazute in prezenta lege."
  6. Alineatul (3^1) al articolului 3 se abroga.
  7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Permisul de munca da dreptul titularului sa fie incadrat, prin incheierea unui contract individual de munca, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta autorizata din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate."
  8. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - Pot fi incadrati in munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara permis de munca, urmatoarele categorii:
  a) strainii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul in Romania;
  b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora;
  c) cetatenii straini al caror acces liber pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state; d) strainii care au dobandit statutul de refugiat pe teritoriul Romaniei;
  e) strainii detasati de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina, cu acelasi obiect de activitate, daca fac dovada ca nu sunt in raporturi de munca cu o alta persoana juridica romana;
  f) strainii detasati de catre un angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti;
  g) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activitati specifice, cu caracter temporar, in institutii de profil din Romania, in baza ordinului ministrului de resort;
  h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale sau de autoritati administrative autonome."
  9. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, 5^1, 5^2 si 5^3, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 5^1. - La propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste numarul de permise de munca ce pot fi eliberate strainilor.
  Art. 5^2. - (1) Lucratorii straini pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
  a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate cu personal roman;
  b) lucratorul strain indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala si experienta in activitate, solicitate de angajator.
  (2) Permisul de munca eliberat acestor lucratori poate fi prelungit numai in situatia in care sunt intrunite conditiile de incadrare in munca prevazute la alin. (1).
  Art. 5^3. - (1) Accesul lucratorilor straini stagiari si sezonieri pe piata muncii este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale, incheiate de Romania cu alte state.
  (2) Lucratorii stagiari pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a sederii pana la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul.
  (3) Lucratorii sezonieri pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni si trebuie sa ramana in afara teritoriului Romaniei cel putin 6 luni inainte de a fi readmisi in acelasi scop. Permisul de munca al lucratorului sezonier nu poate fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura."
  10. In cuprinsul alineatului (3) al articolului 6 denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" se inlocuieste cu denumirea "Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca".
  11. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 6 se abroga.
  12. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - Incadrarea fara permis de munca sau mentinerea in munca a unui strain care nu are permis de munca valabil de catre o persoana fizica sau juridica din Romania, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
  13. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 7 se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre salariatii Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca, desemnati prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
  (2) Prevederile alin. (1) si ale art. 7 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."
  14. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - Sumele provenite din taxele platite conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) si din comisionul prevazut la art. 6 alin. (3), precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 7 se fac venit la bugetul de stat."
  15. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 5 lit. b) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007."
  ART. 2
  Prezenta ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  ART. 3
  Normele metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 434/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, vor fi modificate si completate prin hotarare a Guvernului, care va intra in vigoare pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
  ART. 4
  Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.


  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE

  Contrasemneaza:
  ---------------
  p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat

  p. Ministrul finantelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  Bucuresti, 30 ianuarie 2003.
  Nr. 32.
  -------------